22.04.2015 Konkursy

KONKURS WIEDZY O GMINIE GOŁCZA

"GOŁCZA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"

ppp

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu wiedzy o Gminie Gołcza pod hasłem: „Gołcza, moja mała Ojczyzna”. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha.

1. Cele konkursu:

• Podnoszenie poziomu i rozpowszechnianie wiedzy o gminie Gołcza. • Poznawanie walorów regionalno – przyrodniczych gminy.

• Kształtowanie świadomości patriotycznej i regionalnej.

• Integracja uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza. • Umiejętność współzawodnictwa i współdziałania w grupie.

• Wdrażanie do zdrowej rywalizacji, podejmowania wyzwań i działań zmierzających do danego celu.

• Rozwijanie inwencji twórczej i zmysłu estetycznego.

2. Zasady konkursu:

• Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołczy. Odbędzie się na jej terenie 13 maja (środa) o godz. 8:00.

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych z terenu gminy Gołcza.

• Konkurs będzie składał się z dwóch części:

 Część pierwsza to pisemny konkurs wiedzy (odpowiedzi na pytania)

 Część druga to konkurs plastyczny (praca zespołowa) w którym zadaniem zespołu będzie wykonanie pracy plastycznej na dużym arkuszu papieru dowolną techniką (z wyłączeniem prac przestrzennych)

Temat pracy to: „Gmina Gołcza na mapie”

 Do pracy powinien być dołączony pisemny komentarz w dowolnej formie.

• Każdą szkołę podstawową będzie reprezentował jeden zespół składający się z trzech uczniów wybranych spośród klas IV- VI ( Szkoła Podstawowa w Gołczy wystawia dwa zespoły). W konkursie wiedzy i plastycznym mogą brać udział inni uczniowie.

• Organizator zapewnia arkusze papieru, pozostałe materiały potrzebne do wykonania pracy uczestnicy organizują we własnym zakresie.

• Organizator powołuje komisję, której zadaniem będzie ocena prac i wyłonienie laureatów.

• Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, laureaci zostaną wyróżnieni nagrodami.

• Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do dnia 7 maja 2015 r. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy.

• Rozdanie nagród odbędzie się 17 maja podczas obchodów 25-lecia Samorządu terytorialnego w Gołczy.

• Konkurs obejmuje wiadomości zawarte: na stronie internetowej http://www.golcza.pl (historia gminy, gmina w liczbach, turystyka, herb i flaga, finanse, edukacja, sołectwa, parafie, OSP, sport).