Polish English French German


Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

 • Edukacji
 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • Zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami
 • Sprawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
 • Przedmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • Pomocy w przypadku trudności w nauce
 • Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego
 • Korzystania podczas zajęć pozalekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych
 • Zapewnionego dojazdu do szkoły tak, aby zagwarantować realny dostęp do niej niezależnie od miejsca zamieszkania
 • Znajomości swoich praw i procedury ich obrony ochrony godności przy ustaleniu reguł dyscypliny w szkole
 • Swobodnego zrzeszania się
 • Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową
 • Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
 • Redagowania i wydawania gazetki w szkole
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu
 • Organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z wlanymi potrzebami i możliwości organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem
 • Uznania i poczytywania tożsamości narodowej, etycznej, językowej, religijnej
 • Swobody wyrażania myśli i opinii, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza się tym dobra innych
 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo
 • Ochrony przed wielkimi formami przemocy fizycznej i psychologicznej
 • Korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej
 • Opieki zdrowotnej
 • Ochrony życia prywatnego i rodzinnego
 • Zorganizowanej nauki religii w szkole

Uczeń ma obowiązek:

 • Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 • Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęcia pozaszkolnych lub wyrównawczych.
 • Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu.
 • Godnego, kulturalnego zachowanie się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.
 • Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na zasadach określonych w regulaminie szkoły.
 • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego a szczególnie:
  • - okazywanie szacunku dorosłym i kolegom
  • - przeciwstawiania się przejawom się brutalności i wulgarności
  • - szanowania poglądów i przekonań innych ludzi
  • - poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka
  • - zachowanie w tajemnicy korespondencji i dyskusji sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego
  • - naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody.
 • Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odrzucających. Jest czysty i schludny.
 • Troszczenia się o imię szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości
 • I porządku na terenie szkoły.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com