Informacje dla rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

SuperUser.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski zarządzam co następuje:

W roku szkolnym 2017/18 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych są:

1.   16 października 2017 r. – poniedziałek

2.   31 października 2017 r. - wtorek

3.   22 grudnia 2017 r. - piatek

4.  28 marca 2018 r. - środa

5.   2 maja 2018 r. - środa

6.   18 czerwca  2018 r. - poniedziałek

W wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy szkolnej oraz skorzystania ze stołówki szkolnej.

1. Na 5 dni przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek zgłosić na piśmie do wychowawcy zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych na świetlicy lub skorzystania ze stołówki szkolnej.

2. Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców/prawnych opiekunów.

Ferie zimowe rozpoczynają się 12 lutego 2018 r. i trwają do 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.

 Rok szkolny kończy się  22 czerwca 2018 r.