Polish English French German


Punkt na +/-

Regulamin oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy

Na początku roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 150 pkt., jest on równoważny ocenie dobrej z zachowania. Od ucznia zależy ocena końcowa, ma szansę na dobrą ocenę, nawet w sytuacji kilku tzw. "wpadek". W dzienniku znajduje się zeszyt uwag, do którego nauczyciele wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi w ciagu każdego semestru. Uczniowie dbają, aby wychowawca wpisał wszystkie uwagi pozytywne, świadczące o ich zaangażowaniu.Tab.1 Stopień z zachowania w zależności od uzyskanych punktów
Zachowanie:Ilość punktów
wzorowe 250 pkt. i wiecej
bardzo dobre 200-249 pkt.
dobre 150-190 pkt.
poprawne 100-149 pkt.
nieodpowiednie 50-99 pkt.
naganne poniżej 49 pkt.
Tab.2 Czynności, za które przysługują punkty na plus
Lp.Punkty na +Ilość punktów
1 udział w konkursach kuratoryjnych I etap - 10, II etap -20, III etap - 30
2 aktywne pełnienie funkcji w klasie 0-10
3 aktywne pełnienie funkcji w szkole 0-20
4 udział w zawodach sportowych 0-10
5 pomoc podczas imprezy szkolnej 0-10
6 praca na rzecz klasy 0-10
7 praca na rzecz szkoły 0-10
8 pomoc kolegom w nauce 0-10
9 do dyspozycji wychowawcy 0-10
10 punktualność 0-10
11 aktywność na lekcjach 0-5
12 wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego 0-10
13 stuprocentowa frekwencja 0-10
14 przygotowanie dodatkowych materiałów na lekcje 0-2
15 prowadzenie sklepiku szkolnego 0-10
16 uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych 0-10
17 sprzątanie klasy 0-5
18 udział w konkursach szkolnych 0-10
19 przeciwstawianie się przejawom wandalizmu, wulgarności i brutalności 0-5


Tab.3 Czynności, za które przysługują punkty na minus
Lp.Punkty na -Ilość punktów
1 przeszkadzanie na lekcjach 0-5
2 niewykonywanie polecen nauczyciela 0-10
3 aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły 0-20
4 ignorowanie nauczyciela na ulicy 0-5
5 ubliżanie koledze 0-5
6 zaczepki słowne 0-5
7 zaczepki fizyczne 0-5
8 bójka 0-30
9 wulgarne słownictwo 0-10
10 wrzaski na korytarzu 0-5
11 niszczenie sprzętu i dewastacja pomieszczeń szkolnych 0-20
12 niszczenie rzeczy innych 0-20
13 zaśmiecanie klasy i otoczenia szkoły 0-5
14 każde spóźnienie na lekcje 0-5
15 niewykonanie zobowiązania 0-10
16 wagary 0-20
17 wyłudzanie pieniędzy 0-50
18 kradzież 0-50
19 palenie papierosów 0-50
20 picie alkoholu 0-50
21 złe zachowanie na wycieczce (w autobusie szkolnym) 0-10
22 brak zmiennego obuwia 0-5
23 brak podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych 0-2
24 niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 0-5
25 fałszowanie podpisów i dokumentów 0-30
26 niszczenie przyrody 0-10
27 nieusprawiedliwione opuszczenie terenu szkoły 0-10
28 nieusprawiedliwienie w terminie nieobecnosci w szkole 0-5
29 samowolne opuszczenie lekcji 0-10

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
szkolagol@gmail.com